Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Denna försäkringstyp har utgått ur vårt sortiment.

arbetslosdemoji
En SJUK- & ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRING tecknar du för att få ekonomisk kompensation ifall du blir av med ditt arbete på grund av arbetsbrist. Du får ut valt försäkringsbelopp skattefritt en gång i månaden under maximalt 12 månader. Blir du helt arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall kan du även då få ut ersättning från försäkringen.

Tecknas mot full arbetsförhet*. Försäkringen får inte tecknas av dig som har kännedom om varsel eller kommande arbetslöshet eller är tillsvidareanställd med mindre än 60 timmar per månad eller är företagare, och gäller inte om du själv säger upp dig från ditt arbete. Kvalificeringstid gäller – försäkringen gäller inte om du fått kännedom om varsel eller kommande arbetslöshet inom tolv månader från att försäkringen är tecknad.

*Är du fullt arbetsför? Ja, under förutsättning att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.