FÖR REUMATIKER

excursion-1477104-2

MARKNADSUNDERSÖKNING KRING REUMATISM OCH FÖRSÄKRINGAR, delta genom att klicka här.

För Dig som är reumatiker kan försäkringsvärlden upplevas som orättvis. Du kanske tidigare har sökt försäkring och fått avslag, klausul (undantag) eller förhöjd premie – utan att Du själv upplever att Du skulle utnyttja försäkringen i högre grad än icke-reumatiker.

De försäkringar som upphandlats till konceptet är som skräddarsydda för just Dig som reumatiker, i och med att det enda kravet för att teckna dem är att Du är fullt arbetsför*. Teckna dem via hemsidan nu och Du får varken avslag, klausul eller förhöjd premie.

De försäkringar som erbjuds hittar du nedan eller under våra försäkringar.

En LIVFÖRSÄKRING tecknar du inte för din egen skull. Den tecknar du för att ge dina nära ekonomisk trygghet när du avlider. En livförsäkring kan vara bra om du har barn, lån eller har någon närstående som idag helt eller i viss mån är beroende av dina inkomster. Har du behov av ett ekonomiskt skydd till dina närstående kan du teckna livförsäkring. Tecknas mot full arbetsförhet*.

Ett viktigt undantag när det gäller LIVFÖRSÄKRINGEN är att förmånstagare inte får ersättning om du avlider av något som har med din reumatism att göra. Men för de flesta reumatiker är inte risken att dö högre än för andra. Detta är en av få LIVFÖRSÄKRINGAR en reumatiker kan få.

Tar du risker ibland? En OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING tecknar du för att försäkra dig om att få ekonomisk kompensation om du drabbas av invaliditet till följd av en olycka. Vid invaliditet behöver de flesta planera om sin livssituation, vilket normalt är förknippat med kostnader. Majoriteten av alla svenskar är olycksfallsförsäkrade genom arbetet. Vill du också vara skyddad på fritiden kan du teckna en egen olycksfallsförsäkring. Tecknas mot full arbetsförhet*.

När det gäller OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGEN finns  inga undantag som är specifika för en reumatiker.

En BARN- & UNGDOMSFÖRSÄKRING är en helförsäkring för barn och ungdomar som ger ekonomisk ersättning för uppkomna skador samt kringkostnader orsakade av olycksfall eller sjukdom.

Har du inte en barnförsäkring redan idag och vill ge dina barn ett ekonomiskt skydd vid sjukdom eller olycksfall kan du teckna en barn- & ungdomsförsäkring. Försäkringen har ingen självrisk och tecknas utan hälsoförklaring.

När det gäller BARN- & UNGDOMSFÖRSÄKRINGEN finns inga undantag som är specifika för en reumatiker. Men skulle du redan ha fått en diagnos så blir det undantaget.

I den allmänna vården kan du få vänta upp till 90 dagar på att få träffa en specialist och sedan ytterligare 90 dagar från beslut om behandling tills du faktiskt får hjälp.

En SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING ger dig snabb tillgång till privat specialistvård. Professionella sjuksköterskor, ett auktoriserat vårdgivarnätverk och en digital E-vårdstjänst finns här för dig om du är i behov av vård. Du får träffa en specialistläkare inom 7 dagar, och slipper ta den långa vägen via vårdcentralen. Om du vill ha möjlighet till snabb vård kan du teckna en sjukvårdsförsäkring. Tecknas mot full arbetsförhet*.

OBSERVERA att du nu kan välja ett alternativ med lite högre självrisk (1500 kr istället för 500 kr) till ett mycket bra pris – 2500 kr/år.

Ett viktigt undantag när det gäller SJUKVÅRDSFÖRSÄKRINGEN är att du inte kan använda den för diagnoser eller symptom som har visat sig innan försäkringen började gälla. Med andra ord kan du inte använda försäkringen för sjukdom relaterad till din reumatism om du har fått den diagnosen. Du kan däremot söka för allt annat som som uppkommer efter tecknandet.

En SJUK- & ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRING tecknar du för att få ekonomisk kompensation ifall du blir av med ditt arbete på grund av arbetsbrist. Du får ut valt försäkringsbelopp skattefritt en gång i månaden under maximalt 12 månader. Blir du helt arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall kan du även då få ut ersättning från försäkringen.

Tecknas mot full arbetsförhet*. Försäkringen får inte tecknas av dig som har kännedom om varsel eller kommande arbetslöshet eller är tillsvidareanställd med mindre än 60 timmar per månad eller är företagare, och gäller inte om du själv säger upp dig från ditt arbete. Kvalificeringstid gäller – försäkringen gäller inte om du fått kännedom om varsel eller kommande arbetslöshet inom tolv månader från att försäkringen är tecknad.

När det gäller SJUK- & ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN finns inga undantag som är specifika för en reumatiker.

Med ovanstående försäkringar kan du få ett bra skydd för skador som ej är kopplade till just din reumatism.

*Är du fullt arbetsför? Ja, under förutsättning att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.