FÖRKÖPSINFORMATION

Information om LUXOR FINANS

LUXOR FINANS målsättning är att bidra med råd & produkter som hela tiden gör att våra kunder ligger steget före, har kostnadseffektiva lösningar och kontroll på sina risker.

LUXOR FINANS bildades år 2006. LUXOR FINANS grundläggande idé är att utgöra en organisation där varje individ har en uppgift som är anpassad efter dennes utbildning, erfarenhet och kompetens.

LUXOR FINANS verksamhet som försäkringsförmedlare och rådgivare regleras av bland annat lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter samt lag (2005:405) om försäkringsförmedling.

Försäkringsförmedling är en tillståndspliktig verksamhet och för att få bedriva denna ställs ett flertal krav på LUXOR FINANS såsom bolag men också på de enskilda försäkringsförmedlarna. Bland annat ska de som förmedlar försäkringar och ger finansiella råd ha en bred försäkringskunskap, besitta relevant kunskap inom juridik och ekonomi samt även ha praktisk erfarenhet.

Samtliga anställda försäkringsförmedlare på LUXOR FINANS har genomgått adekvata utbildningar och har den erfarenhet som krävs. Enligt lag (2005:405) om försäkringsförmedling har en försäkringsförmedlare bland annat en omfattande informationsskyldighet gentemot dig som kund.

Rådgivning

Den rådgivning du får av oss på LUXOR FINANS är grundad på en opartisk analys. Detta innebär att vi inte genom avtal eller dylikt är bundna av att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare. Vi gör en noggrann analys av ett flertal försäkringsavtal, försäkringsprodukter och produktleverantörer för att du som kund ska få en optimal försäkringslösning som tillgodoser dina behov och önskemål. Vi säkerställer detta genom internt uppbyggda rutiner. Kontakta oss för ytterligare information.

Försäkringar förmedlas för flera försäkringsbolags räkning. De bolag som ingår i urvalet för livförsäkring är Skandia, Länsförsäkringar, SEB, SPP, Folksam, If, Trygg-Hansa, Danica, Movestic, Euro Accident, Förenade Liv och Nordeuropa Försäkring. De bolag som ingår i urvalet för skadeförsäkring är Länsförsäkringar, Dina Försäkringar, If, Trygg-Hansa, Vardia, Gjensidige, Solid, Folksam, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag och Moderna Försäkringar.

För aktuell förteckning kontakta oss.

Bolagsregistrering

För att få bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare måste försäkringsförmedlingsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. LUXOR FINANS är registrerade hos Bolagsverket för förmedling av livförsäkring, skadeförsäkring och fondandelar samt investeringsrådgivning om fondandelar. LUXOR FINANS är registrerat anknutet ombud åt Exceed Capital Sverige AB, ett bolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse under Finansinspektionens tillsyn. Som anknutet ombud får LUXOR FINANS rätt att lämna råd avseende finansiella produkter samt ta emot och vidarebefordra order avseende sådana. LUXOR FINANS kommer att upplysa dig som kund när mandatet som anknutet ombud utnyttjas. LUXOR FINANS har inte kvalificerat innehav i något försäkringsbolag/förmedlingsbolag.

Bolagsverket
851 81 SUNDSVALL
Tfn: 060-18 40 00
bolagsverket@bolagsverket.se
http://www.bolagsverket.se

Tillsyn

LUXOR FINANS står under tillsyn av Finansinspektionen, den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Finansinspektionen ska på begäran upplysa kunder och andra om en anställd hos LUXOR FINANS har rätt att förmedla försäkringar och om denna rätt är begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser.

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 STOCKHOLM

Tfn: 08-787 80 00
finansinspektionen@fi.se
http://www.fi.se

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring är tecknad hos AIG Europe Limited.

AIG Europe Limited
Västra Järnvägsgatan 7
103 69  STOCKHOLM

Ansvarsförsäkring för försäkringsförmedling

Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som försäkringsförmedlaren kan ådra sig i samband med LUXOR FINANS försäkringsförmedlarverksamhet. Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust där du anser att förmedlarens agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill kräva skadestånd måste du underrätta försäkringsförmedlaren om detta inom skälig tid, senast inom ett år, från det du märkt eller bort märka att en skada har uppkommit. Om underrättelse inte sker inom denna tid förfaller rätten till skadestånd. Detsamma gäller om talan inte väckts senast inom tio år från förmedlingstillfället. Ansvarsförsäkringen uppfyller kraven på ersättningsbelopp som ställs enligt lag. Den högsta ersättningen som kan betalas ut från ansvarsförsäkringen för en skada är 1 250 618 Eur och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år är 3 751 854 Eur.

Ansvarsförsäkring för fondandelsförmedling

Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som försäkringsförmedlaren kan ådra sig i samband med förmedling av fondandelar och investeringsrådgivning om fondandelar. Om du vill kräva skadestånd måste du underrätta försäkringsförmedlaren om detta inom skälig tid, senast inom ett år, från det att du märkt eller bort märka att en skada har uppkommit. Om underrättelse inte sker inom denna tid förfaller rätten till skadestånd. Detsamma gäller om talan inte väckts senast inom tio år från förmedlingstillfället. Ansvarsförsäkringen uppfyller kraven på ersättningsbelopp som ställs enligt lag. Den högsta ersättningen som kan betalas ut från ansvarsförsäkringen för en skada är 500 000 Eur och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år är 750 000 Eur.

Ansvarsförsäkring för förmedling av fonder

SEK 1 000 000 per skada dock max SEK 5 000 000 per år för Fondandelar utan inslag av försäkring.

Klagomål

Skulle du av någon anledning vara missnöjd med en tjänst som LUXOR FINANS levererat är det nödvändigt att du hör av dig så snart som möjligt. Om du vill klaga bör du först och främst vända dig till den medarbetare på LUXOR FINANS som reklamationen gäller. Skulle du fortfarande vara missnöjd efter detta kan du gå vidare genom att skriftligen kontakta klagomålsansvarig på LUXOR FINANS.

Om du klagar skriftligen ska du bifoga kopior på relevanta handlingar. Det är bra om du anger vilka medarbetare på LUXOR FINANS du haft kontakt med i ärendet samt när dessa kontakter skett. Om klagomålet är att betrakta som ett enkelt fel eller ett missförstånd kommer detta att åtgärdas snarast möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från det att vi tar emot klagomålet får du skriftlig information om detta samt information om den fortsatta handläggningen av ditt ärende.

LUXOR FINANS ambition är att ett klagomål skall behandlas snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt.

Om du inte är nöjd efter att ha klagat skriftligen och fått ärendet behandlat kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, http://www.arn.se, Box 174, 101 23 Stockholm, tfn 08-50886000. Du kan också få kostnadsfri hjälp från instanser som Konsumenternas bank- och finansbyrå/Konsumenternas försäkringsbyrå, bankforsakring.konsumentverket.se, Box 24215, 104 51 Stockholm, tfn 0200-225800 samt konsumentvägledningen i din kommun, http://www.konsumentverket.se/om-oss/kontakt, Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, tfn 0771-423300.

Klagomål avseende försäkringsförmedling ska framställas skriftligen till:

LUXOR FINANS
Att: Klagomålsansvarig
Skeppsbrogatan 49
392 31 KALMAR

Klagomål avseende värdepappersrörelsen ska framställas skriftligen till:

Exceed Capital Sverige AB
Att: Klagomålsansvarig
Vasagatan 40
111 20 STOCKHOLM

LUXOR FINANS ersättningar

LUXOR FINANS har enligt gällande regelverk en skyldighet att informera om vilka typer av ersättningar LUXOR FINANS erhåller från eller betalar till en tredje part i samband med att du som kund gör affärer via oss på LUXOR FINANS.

LUXOR FINANS samarbetar framför allt med banker, fondkommissionärer, försäkringsbolag och fondbolag för vilkas räkning LUXOR FINANS förmedlar andelar i investeringsfonder, strukturerade produkter i försäkring och andra typer av finansiella instrument.

LUXOR FINANS ersättning utgörs av provision för försäkringsförmedlingen från försäkringsgivaren samt avtalat arvode för rådgivningen.

De fonder som LUXOR FINANS förmedlar förvaltas av olika fondbolag. LUXOR FINANS erhåller en provision på försäljningen av fondandelar från respektive fondbolag i form av något av följande alternativ: en andel av fondens köp- eller försäljningsavgift, en andel av fondens förvaltningsavgift eller en kombination av dessa alternativ.

De försäkringar som LUXOR FINANS förmedlar är från olika försäkringsbolag. Ersättningen för LUXOR FINANS förmedling av försäkringar baseras på provisioner från försäkringsbolag. Grunden för försäkringsersättningen utgår från eventuella insättningsavgifter och löpande förvaltningskostnader. För löpande premier betalas en viss del i form av en engångsersättning, vilken baseras på årspremien.

De strukturerade produkter som LUXOR FINANS tillhandahåller i försäkring ges ut av olika arrangörer och tillhandahålls via banker och värdepappersbolag. LUXOR FINANS får provision på förmedlingen av de strukturerade produkterna från respektive arrangör via försäkring eller via det värdepappersbolag LUXOR FINANS är anknutet ombud till. Provisionen beräknas som en engångsersättning på den förmedlade volymen och kan variera mellan olika arrangörer, olika produkter och mellan olika produkter arrangerade av samma bolag.

LUXOR FINANS kan även förmedla andra typer av finansiella instrument (exempelvis aktier och räntebärande instrument) via försäkring. Vid sådan förmedling erhåller LUXOR FINANS en provision på det förmedlade beloppet antingen i form av courtagedelning (courtaget som du som kund betalar, delas mellan LUXOR FINANS och den aktör som utför transaktionen) eller i form av en fast förmedlingsprovision.

LUXOR FINANS rådgivare uppbär fast garantilön samt á contolön med uppföljning halvårsvis. LUXOR FINANS ersättningsmodell premierar långsiktighet hos sina medarbetare genom förhöjd beståndsvårdsersättning utefter anställningstid. Rådgivaren har samma procentuella ersättning av den ersättning LUXOR FINANS erhåller från respektive produktbolag oavsett val av produkt och produktbolag. Reduktion görs för annullationer.

För detaljerad förteckning över LUXOR FINANS ersättningar se lista. Vill du ha ytterligare information om de ersättningar LUXOR FINANS får eller om de avgifter du som kund betalar då du gör affärer genom oss, kontakta oss på LUXOR FINANS