VILKEN ERSÄTTNING FÅR JAG OM JAG BLIR SJUK ELLER RÅKAR UT FÖR EN OLYCKA?

Ersättningskollen

Skyddet för Dig om Du blir sjuk eller råkar ut för en olycka varierar kraftigt beroende på om Du har anställning eller inte, vilka försäkringar Du har via jobbet och vilka försäkringar Du har privat.

För att få en övergripande bild över Ditt skydd kan Du gå in på www.ersattningskollen.se – ett samarbete mellan några aktörer i försäkringsbranschen och Försäkringskassan.

På Ersättningskollen får Du inte bara en bild över ditt nuvarande sjuk- eller olycksfallsskydd, utan också tips på vilka försäkringar Du kan teckna om Du inte är nöjd med Ditt nuvarande skydd. Försäkring För Alla, som Du just nu besöker, använder Länsförsäkringar och Euro Accident som försäkringsgivare, men istället för att klicka Dig vidare från Ersättningskollen till försäkringsbolagens respektive hemsidor så kan Du ta en genväg till våra upphandlade försäkringar här. Då slipper Du förhandla själv, utan når direkt upphandlade priser och i många fall bättre villkor. Dessutom kan de flesta försäkringar tecknas utan hälsodeklaration, och när det gäller sjuk- och olycksfallsförsäkring, behöver Du inte ens vara fullt arbetsför. Den tecknas helt utan hälsoförklaring.

Kompensation för utebliven lön

Om du blir sjukskriven så kan Du få ersättning från Försäkringskassan på upp till 77,6 % av Din lön, om Du har en årslön på 8 prisbasbelopp eller lägre. För lön däröver får Du inget från Försäkringskassan, vilket betyder att Du år 2021 kan få en ersättning på maximalt ca 24.600 kr/mån (eller lägre om Din lön understiger 31733 kr/mån).

Anställd statligt, kommunalt, i regionen eller via privat företag med kollektivavtal?

Om Du är anställd statligt, kommunalt, i en region eller via ett privatägt företag med kollektivavtal så har Du med stor säkerhet ytterligare ca 10 % av Din lön i ersättning, från dag 15 av din sjukskrivning. Dessförinnan står arbetsgivaren för Din ersättning, förutom karensdagen. Vid höga löner kan tjänsteförsäkringarna ge en betydligt högre andel av Din lön för att kompensera för att Du får mindre från Försäkringskassan.

Anställd i privat företag utan kollektivavtal?

Ovanstående gäller också i många fall om Du är anställd av ett icke kollektivavtalat företag och klassas som arbetare (om bolaget har FORA-avtal). Är Du tjänsteman så börjar ersättningen oftast betala ut efter 90 dagars sjukskrivning. Vid höga löner kan tjänsteförsäkringarna ge en betydligt högre andel av Din lön för att kompensera för att Du får mindre från Försäkringskassan. I många fall är det tyvärr också så att arbetsgivaren inte har tecknat sjukförsäkring för Dig. Var därför noga med att höra Dig för om sjukförsäkring hos Din arbetsgivare. Nöj Dig aldrig med svaret att försäkringar finns, utan be om namnet på försäkringsbolaget eller försäkringsbolagen så att Du kan ställa frågan direkt till det/dem om sjukförsäkring finns.

Eget företag?

Om Du har eget företag är Din försäkringssituation helt beroende av Ditt eget agerande. Är Du noggrann så har Du tecknat en sjukförsäkring som åtminstone kompenserar upp till ca 90 % av Din lön. Vanligt är dock att Du har tecknat en sjukförsäkring upp till så kallad konsolideringsnivå, som tillsammans med ersättningen från Försäkringskassan ger Dig ca 105-108 % av Din lön efter 90 dagars sjukskrivning, varför Du totalt kan ha en högre ersättning vid sjukdom än om Du jobbar. Förklaringen till detta är att Du som företagare ofta tar lägre än marknadsmässig lön och istället tar utdelning om det går bra. Vid sjukskrivning kan Du förväntas göra en lägre vinst och därmed tvingas avstå vinst, vilket då kompenseras av den större ersättningen från sjukförsäkringen.

Ersättning för invaliditet

Skulle du bli invalidiserad av en sjukdom eller ett olycksfall kan du få ersättning. Den ersättningen syftar till att ersätta dig för att göra förändringar i livet för att anpassa ditt liv till den invaliditet du har råkat ut för.

Man skiljer mellan förvärvsmässig (ekonomisk) och medicinsk invaliditet. Medicinsk invaliditet är minskningen av din kroppsliga förmåga, medan förvärvsmässig invaliditet innebär att du får problem att jobba och syftar till att i kompensera för en del av din uteblivna framtida arbetsinkomst. Om båda invaliditetsformerna omfattas i en försäkring, är det oftast bara den som betalar mest av dem som betalar ut.

Försäkring vid Arbetsskada

Många har en försäkring som heter TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) via sin arbetsgivare. Den ingår automatiskt om företaget har försäkringsavtal via FORA, vilket oftast är fallet om kollektivavtal finns, men som många icke kollektivavtalade företag också har. Denna försäkring gäller för både arbetare, företagare och tjänstemän, och kan betala ut ersättning vid invaliditet som uppkommit i arbetet eller på väg dit eller hem. Även andra företagsbetalda olycksfallsförsäkringar förekommer.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

För att nå ersättning för invaliditet kan det vara klokt att teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring, då både sjukdom och olycksfall är vanliga orsaker till invaliditet (bestående nedsättning av kroppslig funktion eller arbetsförmåga). Dessa ger även ersättning vid ärr och kostnadsersättningar i samband med olycksfall.

Olycksfallsförsäkring

En ren olycksfallsförsäkring ersätter dig endast för en del av de invaliditeter som en sjuk- och olycksfallsförsäkring ersätter, nämligen enbart om invaliditeten beror på ett olycksfall (plötslig, yttre händelse).

Hjälp dig själv mot vårdgarantin

Den här artikeln visar hur Du kan göra dig mindre beroende av den svenska vårdgarantin.


Vårdgarantin i Sverige

En för landet gemensam vårdgaranti infördes den 1 november 2005.

Den innebär i korthet att1:

  • Primärvården ska erbjuda hjälp, antingen per telefon eller via besök, samma dag som patienten tar kontakt. Inom 3 dagar ska medicinsk bedömning ha getts av läkare eller legitimerad vårdpersonal inom primärvården.
  • Tid ska erbjudas hos den specialiserade vården inom 90 dagar från remiss.
  • Behandling (ex.vis operation) ska därefter erbjudas inom 90 dagar.

Vårdköer

I oktober 2020 gäller följande väntetider i vården2.

92 % fick en primärvårdskontakt samma dag de sökte.

79 % fick medicinsk bedömning inom 3 dagar.

78 % fick specialistvårdstid inom 90 dagar.

62 % fick därefter operation / åtgärd inom 90 dagar.

Det är alltså lätt att inse att vården är under tryck, men det beror inte bara på pandemin, utan siffrorna har sett liknande ut under många år. Vårdgarantin uppnås alltså i en majoritet av fallen men för sällan, särskilt gällande fall som kräver specialistvård eller ytterligare behandling.

Så, hur löser Du problemet?


Olika sorters sjukvårdsförsäkringar

En lösning för dig som individ är att teckna en sjukvårdsförsäkring.

En ordinarie Sjukvårdsförsäkring ger Dig i normalfallet vård i Sverige, och gäller för de allra flesta sjukdomstillstånd. Den fungerar så att du tar kontakt med försäkringsbolaget som första kontakt, dvs när du vill uppsöka vården. Vissa sjukvårdsförsäkringar kan man bara utnyttja efter att ha fått en remiss från den offentliga vården, men remiss behövs inte i de som erbjuds av oss.

En annan typ av sjukvårdsförsäkring, Global Specialistvård, ger vård utomlands, vid särskilt allvarliga diagnoser. Det innebär att du får din diagnos i den svenska vården. Är diagnosen en av de vanliga, men allvarliga, diagnoser (ex.vis cancer) som omfattas av försäkringen så får du behandlingen på ett sjukhus som är världsledande inom vård av patienter med just din specifika diagnos.


Vad ska man teckna?

En ordinarie Sjukvårdsförsäkring är en bra försäkring att ha som grund. Vi har i tidigare inlägg varit inne på fördelen med att teckna en försäkring med högre självrisk, nämligen att priset blir så mycket lägre för försäkringen. Ofta kan man behålla dessa till pensionsålder (vår gäller till 70 års ålder) alternativt blir de mycket dyra vid hög ålder.

Försäkringen Global Specialistvård är ett komplement eller en ersättning för dig som verkligen vill ge dig själv de bästa möjliga förutsättningarna att överleva en allvarlig diagnos, där flera av de klassiska västerländska dödsorsakerna ingår. Den här försäkringen kan behållas ända till 85 års ålder så länge den tecknas innan 65 års ålder. Dessutom till ett mycket bra pris.

Läs mer och ha möjlighet att teckna försäkringarna här.

1 https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/ansvar-och-regelverk/patientens-rattsliga-stallning/nationella-vardgarantin/

2 https://www.vantetider.se/Kontaktkort/Sveriges

NYHET 170613: Försäkring För Alla växer fort – tillgodoser ett uppdämt behov?

Nyhet •  Jun 13, 2017 14:45 CEST

Sedan lanseringen 30/1 har ett drygt 50-tal kunder tecknat drygt 70 försäkringar genom Försäkring För Alla – direkt via www.forsakringforalla.se, blankettlöst.

”Det låter inte så mycket, men man ska komma ihåg att detta händer inom området personförsäkringar, en bransch som normalt är hårt bunden av traditioner, och jobbar uppsökande”, säger initiativtagaren Pär Ojanen från Västerås.

Sedan 1/5 har premievolymen fyrfaldigats, och senaste 4 veckorna fördubblats. Det innebär att det den senaste 4-veckorsperioden har tecknats i genomsnitt drygt en ny försäkring om dagen.

”Jag är överraskad, då jag från början såg detta projekt som lite av en chansning. Vem tecknar personförsäkringar direkt via nätet? Jag har själv jobbat som försäkringsförmedlare i snart sju år och det är oerhört sällan någon hör av sig till mig och aktivt vill teckna försäkring. Normalt drivs försäljningen i vår bransch från utbudssidan, inte av kunderna själva.”, säger marknadsansvarig Tobias Brudin från Norrköping.

För ytterligare information, kontakta Tobias Brudin, marknadsansvarig.

 

Tobias Brudin

Presskontakt, Marknadsansvarig

Sociala medier, annonsering, PR, blogg

tobias.brudin@luxorfinans.se

073-7830113