LIVFÖRSÄKRING FÖR ALLA

Många får problem när de ska teckna en livförsäkring på grund av sjukdomshistoria, BMI eller tidigare skador. Följden av detta blir ofta ett ”tack, men nej tack” från försäkringsbolaget. Idag lever många med sjukdomar, som inte ger en förhöjd risk att dö, men nekas ändå livförsäkring. Detta får till följd att tryggheten för familjen uteblir.

Därför har vi tagit fram ett alternativ som gör att många fler kan teckna livförsäkring. Vår livförsäkring kräver endast att Du är fullt arbetsför* idag, vilket enkelt uttryckt innebär att Du inte får sjukrelaterad ersättning. Det går enkelt att teckna, och Du är försäkrad på några minuter.

I ett tidigare blogginlägg tog vi upp vilka som kan behöva en livförsäkring, där familjer med lån och/eller där det finns barn under 18 år, är i extra stort behov. Se länk.

Vad kostar en Livförsäkring genom Försäkring För Alla?

Priset på vår livförsäkring är beroende av vilket försäkringsbelopp Du väljer och hur gammal Du är. Exempelvis kostar en livförsäkring på 12 prisbasbelopp (537 600 kr) 28 kr per månad för Dig som inte har fyllt 40. För Dig mellan 40 och 54 år kostar den 67 kr per månad och för Dig, som har fyllt 55 år, är priset 144 kr per månad. Försäkringsbeloppet är det belopp som betalas ut till familjen ifall Du avlider.

Se ditt pris och teckna direkt på nätet.

*Är du fullt arbetsför? Ja, under förutsättning att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.

5 ENKLA TIPS OM DU SKA TECKNA EN OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

När en olycksfallsförsäkring ska tecknas finns det några saker som kan vara värda att tänka på. Nedan följer 5 enkla frågeställningar som kan hjälpa vid planering och val av olycksfallsförsäkring:

1. Vem behöver en olycksfallsförsäkring?

En olycksfallsförsäkring tecknas för att livet kan bli dyrare om ett olycksfall inträffar. De flesta har redan en försäkring via jobbet men den är oftast mycket begränsad och i regel täcker den tiden på arbetsplatsen samt till och från jobbet. Olyckor händer oftare på fritiden därför bör man fundera på att försäkra upp sig även utanför jobbet.

2. Hur fungerar en olycksfallsförsäkring?

En olycksfallsförsäkring ger ekonomisk ersättning om den försäkrade råkar ut för ett olycksfall. Försäkringen innehåller framför allt två delar: Ekonomisk invaliditet och Medicinsk invaliditet. Med ekonomisk invaliditet menas förlorad framtida arbetsförmåga på grund av olycksfall som gör att du inte kan jobba i samma utsträckning som innan. Tyvärr har flera större fackföreningar förhandlat bort detta i olycksfallsförsäkringen de erbjuder sina medlemmar. Medicinsk invaliditet innebär att om du får en bestående skada till följd av en olycka vilket kan ge ersättning utifrån storleken på skadan(se vidare förklaring under punkt 3). De flesta olycksfallsförsäkringar täcker även utgifter i form av kostnader för sjukhusvistelse, medicin, tandskadekostnader och resekostnader orsakade av ett olycksfall.

3. Vilket belopp ska jag teckna?

Vilket belopp någon bör välja är en svår fråga men här är några saker att fundera kring. Vid tecknandet beslutas ett visst försäkringsbelopp som kan vara skrivet i kronor eller prisbasbelopp(ett prisbasbelopp 2017 är 44 800 kr). När skadan bedöms så utbetalas en viss procent av försäkringsbeloppet. Ett exempel: Är försäkringsbeloppet på medicinsk invaliditet på 1 000 000 kr och den bestående skadan bedöms till 10 % utbetalas 100 000 kr. Det vanligaste försäkringsbeloppet att teckna är mellan 30-40 prisbasbelopp alltså 1 428 000-1 904 000 kr (år 2021).

4. Vad kostar en olycksfallsförsäkring?

Priset på en olycksfallsförsäkring påverkas beroende på vilket försäkringsbelopp du väljer. Klicka här för att få se ditt pris.

5. Kan jag teckna en försäkring om jag är eller har varit sjuk?

De flesta försäkringsbolag kräver svar på flera hälsorelaterade frågor innan en olycksfallsförsäkring kan tecknas och då kan det vara svårt att få försäkringen. Idag finns alternativ som kan ge det skydd som behövs. Vår olycksfallsförsäkring tecknas mot full arbetsförhet* vilket gör att många fler kan teckna den.

Vill du räkna på ditt pris så klicka här.

Observera att ovan tips är generella och inte med säkerhet stämmer in på dig.

*Är du fullt arbetsför? Ja, under förutsättning att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.

5 ENKLA TIPS OM DU SKA TECKNA EN LIVFÖRSÄKRING

När du ska teckna en livförsäkring så finns det några saker som kan vara värda att veta. Nedan följer 5 enkla frågeställningar som hjälper dig vid planeringen av din livförsäkring:

1. Vem kan tänkas behöva en livförsäkring?

En livförsäkring tecknar du inte för din egen skull. Den tecknar du för att ge dina nära och kära ekonomisk trygghet när du avlider.

  • Har du barn under 18 år eller barn som bor hemma?
  • Har du gemensamma lån på hus eller annat?
  • Skulle dina efterlevande få det tufft ekonomiskt om du dör?

Är svaret JA på någon av frågorna så kan en livförsäkring vara nödvändig.

2. Hur fungerar en livförsäkring?

När den försäkrade avlider betalas en summa pengar ut till de efterlevande. Efterlevande kan vara make/maka/sambo, barn eller någon annan som har ett behov av pengar när den försäkrade dör. I en livförsäkring kan du fritt välja vem som ska vara förmånstagare.

3. Vilket belopp ska jag välja?

Vilket belopp du ska välja är en svår fråga men här är några saker att fundera kring. Ett generellt tips brukar vara att ha en livförsäkring som motsvarar halva lånet och mellan 250 000 kr och 500 000 kr per barn. Dock kan det finnas andra skäl att välja ett lägre eller högre belopp.

4. Hur mycket kostar en livförsäkring?

Priset för en livförsäkring är lägre för yngre personer och om du tecknar lägre belopp. Behovet är som störst när man har minderåriga barn och nyinköpt villa. Priset för en livförsäkring är relativt lågt varför du bör gå in och se ditt pris.

5. Kan jag teckna en försäkring om jag är eller har varit sjuk?

De flesta försäkringsbolag kräver att du svarar på en hel följd av hälsorelaterade frågor för att du ska få en livförsäkring och då kan det vara svårt att få försäkringen beviljad. Idag finns alternativ som kan ge dig det skydd du behöver. Vår livförsäkring tecknas mot fullt arbetsförhet* vilket gör att många flera kan teckna den.

Vill du räkna på ditt pris så klicka här.

Observera att ovan tips är generella och inte med säkerhet stämmer in på dig.

*Är du fullt arbetsför? Ja, under förutsättning att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.

VILKA FÖRSÄKRINGAR HAR JAG VIA JOBBET?

Har du en anställning så har du med stor sannolikhet försäkringar via jobbet. De flesta företag i Sverige har kollektivavtal vilket gör att man som anställd där får ett grundskydd och en pensionsförsäkring. Detta grundskydd innefattar en mindre livförsäkring till familjen vilket ofta behöver kompletteras om man har barn och lån. Se vår livförsäkring

Skyddet via jobbet innefattar oftast även ett extra skydd ifall du blir sjukskriven som tillsammans med sjukpenning eller sjukersättning från försäkringskassan gör att du under en period får ut ca 88% av lönen beroende på nivå på lön. Ju högre lön desto lägre procent av din lön får du.

Skyddet via jobbet innefattar även en olycksfallsförsäkring som är mycket begränsad och täcker dig under arbetstid samt på väg till och från jobbet. De allra flesta kompletterar detta skydd med en privat sjuk- och olycksfallsförsäkring eller ren olycksfallsförsäkring som ger större ersättning och täcker dig dygnet runt. Har du flera olycksfallsförsäkringar betalar alla ut pengar vid invaliditet, om du har rätt till ersättning enligt försäkringsvillkoren. Se vår sjuk- och olycksfallsförsäkring (som ovanligt nog tecknas mot full arbetsförhet) . Se vår olycksfallsförsäkring

Via din anställning har du oftast även ett pensionssparande som i de flesta fall motsvarar 4,5% av lönen som sätts in på din pension. För de allra flesta blir omställningen från arbete till pension stor då det i normalfallet innebär en minskning i inkomst. För att minska denna skillnad så sparar många privat i olika former. Vill du har råd kring hur just du bör spara så kontakta Luxor Finans för att boka ett rådgivningsmöte. Vi samarbetar med alla större svenska försäkringsbolag, och har kontor runt om i södra Sverige. Kontakt