Varför Barnförsäkring?

Behövs verkligen en barnförsäkring? Vilket skydd har mitt barn via Försäkringskassan? Är barnet försäkrat på skolan? 

Barnen är det viktigaste vi har så självklart vill alla ge sitt barn ett bra skydd. Samtidigt ställer sig säkert en hel del föräldrar frågan om en barnförsäkring verkligen behövs. En barnförsäkring kostar och har inte barnet redan försäkring via hemförsäkring, skola, samt Försäkringskassan? 

Vi börjar med att reda ut vilket skydd ditt barn har från stat och skola. En försäkring är ju till för att täcka kostnader där det skydd som finns i grunden från stat och kommun inte räcker till.

Vilket skydd har mitt barn från hemförsäkringen?

I stort sett inget alls. De flesta hemförsäkringar har mycket begränsat skydd för personskador och gäller nästan uteslutande endast för skada som sker på grund av överfall.

Vilket skydd har mitt barn från förskola eller skola?

Ditt barn bör vara skyddat av en olycksfallsförsäkring på förskola och skola. Försäkringen täcker vanligtvis dock endast olycka som sker på förskolan eller skolan och den täcker inte skador på grund av sjukdom. 

Ditt barn har alltså inget skydd från skolans försäkringar hemma eller på semester. Det är också vanligare att drabbas av svår skada på grund av sjukdom än olycksfall.

Omfattningen på försäkringen för barn i skolverksamhet skiljer sig mellan kommuner så vill du veta vad som gäller för just ditt barn behöver du efterfråga information från din kommun.

Vilket skydd har mitt barn från försäkringskassan vid sjukdom eller olycka?

Det utgår ingen ersättning direkt till ditt barn på grund av skada eller sjukdom från Försäkringskassan.

VAB

Vid barns sjukdom får du i första hand ersättning för VAB (vård av barn). Du kan få ersättning för VAB max 120 dagar per år. Ersättningen från VAB är knappa 80% av inkomsten, dock max 1066 kr/dag (2021). För aktuella belopp, se Kassakollen på Försäkringskassan

VAB ger alltså ersättning om du tillfälligt behöver vara hemma och ta hand om ditt barn.

Handlar det dock om stadigvarande omvårdnad räcker VAB-dagar inte till. Då får du istället omvårdnadsbidrag.

Omvårdnadsbidrag

Du kan få omvårdnadsbidrag upp till det att ditt barn fyller 19 från Försäkringskassan om ditt barn har en funktionsnedsättning och du behöver ge ditt barn tillsyn på grund av detta under minst 6 månaders tid. Omvårdnad kan exempelvis vara särskild kosthållning, att upprätthålla rutiner och struktur eller hjälp med exempelvis insmörjning eller annan egenvård.

Omvårdnadsbidrag betalas ut i fyra olika nivåer beroende på i hur hög utsträckning du behöver vara hemma och ta hand om ditt barn. Du betalar inkomstskatt på omvårdnadsbidrag. Belopp nedan gäller för 2021 (Gå till Försäkringskassan för att se aktuella belopp).

2 479 kronor per månad (en fjärdedel)

4 958 kronor per månad (halvt)

7 438 kronor per månad (tre fjärdedelar)

9 917 kronor per månad (helt)

Varför behöver mitt barn en barnförsäkring?

Som förälder är bland det värsta som kan hända att ens barn skall råka ut för en allvarlig olycka eller sjukdom. Inträffar det så vill du som förälder såklart kunna finnas där för ditt barn. Det kan i vissa fall vara nödvändigt att en eller båda föräldrar kan behöva gå ned i arbetstid för att ditt barn skall kunna få det stöd som behövs. Om ditt barn exempelvis får diabetes kan behov finnas av omvårdnad hemma för att få ordning på kost och insulinsprutor. Är barnet litet kan denna period vara ganska lång.

Om en förälder behöver vara hemma heltid för att ta hand om barnet kan det alltså bli en rejäl ekonomisk smäll för familjen då en hel inkomst ersätts med endast 9 917 kronor via omvårdnadsbidraget. En utbetalning från en barnförsäkring kan då ge ekonomiskt andrum.

Vid barns sjukdom eller olycka kan också oväntade kostnader dyka upp i allt i från taxiresor till sjukhus till att man helt enkelt inte hinner laga mat och tvingas beställa hem. Du som förälder kan också behöva ta ledigt för att följa med till sjukhus eller vid annat vårdbesök.

Behövs inte en utbetalning från en barnförsäkring för att klara familjeekonomin kan det ändå komma väl till pass för ditt barns skull i framtiden. En vuxen som drabbas av sjukdom och redan har haft en arbetsinkomst har en sjukpenninggrundande inkomst, som ersättningen beräknas utifrån. Kommer barnet dock aldrig ut i yrkesarbete på grund av sjukdom/skada utgår endast aktivitetsersättning fram till 30 års ålder. Den uppgår för 2021 till mellan 8 846 till 9 837 kr per månad beroende på ålder, och från och med 30 års ålder betalas istället sjukersättning ut med 10 036 kr/mån (Se Försäkringskassan för att se aktuella belopp).

Barnförsäkring via Försäkring För alla

Vi erbjuder en prisvärd helförsäkring för barn och ungdomar, som ger ekonomisk ersättning för uppkomna skador samt kringkostnader orsakade av olycksfall eller sjukdom. Har du flera barn kan du oavsett antal barn teckna flerbarnsförsäkring till fast pris.

VILKEN ERSÄTTNING FÅR JAG OM JAG BLIR SJUK ELLER RÅKAR UT FÖR EN OLYCKA?

Ersättningskollen

Skyddet för Dig om Du blir sjuk eller råkar ut för en olycka varierar kraftigt beroende på om Du har anställning eller inte, vilka försäkringar Du har via jobbet och vilka försäkringar Du har privat.

För att få en övergripande bild över Ditt skydd kan Du gå in på www.ersattningskollen.se – ett samarbete mellan några aktörer i försäkringsbranschen och Försäkringskassan.

På Ersättningskollen får Du inte bara en bild över ditt nuvarande sjuk- eller olycksfallsskydd, utan också tips på vilka försäkringar Du kan teckna om Du inte är nöjd med Ditt nuvarande skydd. Försäkring För Alla, som Du just nu besöker, använder Länsförsäkringar och Euro Accident som försäkringsgivare, men istället för att klicka Dig vidare från Ersättningskollen till försäkringsbolagens respektive hemsidor så kan Du ta en genväg till våra upphandlade försäkringar här. Då slipper Du förhandla själv, utan når direkt upphandlade priser och i många fall bättre villkor. Dessutom kan de flesta försäkringar tecknas utan hälsodeklaration, och när det gäller sjuk- och olycksfallsförsäkring, behöver Du inte ens vara fullt arbetsför. Den tecknas helt utan hälsoförklaring.

Kompensation för utebliven lön

Om du blir sjukskriven så kan Du få ersättning från Försäkringskassan på upp till 77,6 % av Din lön, om Du har en årslön på 8 prisbasbelopp eller lägre. För lön däröver får Du inget från Försäkringskassan, vilket betyder att Du år 2021 kan få en ersättning på maximalt ca 24.600 kr/mån (eller lägre om Din lön understiger 31733 kr/mån).

Anställd statligt, kommunalt, i regionen eller via privat företag med kollektivavtal?

Om Du är anställd statligt, kommunalt, i en region eller via ett privatägt företag med kollektivavtal så har Du med stor säkerhet ytterligare ca 10 % av Din lön i ersättning, från dag 15 av din sjukskrivning. Dessförinnan står arbetsgivaren för Din ersättning, förutom karensdagen. Vid höga löner kan tjänsteförsäkringarna ge en betydligt högre andel av Din lön för att kompensera för att Du får mindre från Försäkringskassan.

Anställd i privat företag utan kollektivavtal?

Ovanstående gäller också i många fall om Du är anställd av ett icke kollektivavtalat företag och klassas som arbetare (om bolaget har FORA-avtal). Är Du tjänsteman så börjar ersättningen oftast betala ut efter 90 dagars sjukskrivning. Vid höga löner kan tjänsteförsäkringarna ge en betydligt högre andel av Din lön för att kompensera för att Du får mindre från Försäkringskassan. I många fall är det tyvärr också så att arbetsgivaren inte har tecknat sjukförsäkring för Dig. Var därför noga med att höra Dig för om sjukförsäkring hos Din arbetsgivare. Nöj Dig aldrig med svaret att försäkringar finns, utan be om namnet på försäkringsbolaget eller försäkringsbolagen så att Du kan ställa frågan direkt till det/dem om sjukförsäkring finns.

Eget företag?

Om Du har eget företag är Din försäkringssituation helt beroende av Ditt eget agerande. Är Du noggrann så har Du tecknat en sjukförsäkring som åtminstone kompenserar upp till ca 90 % av Din lön. Vanligt är dock att Du har tecknat en sjukförsäkring upp till så kallad konsolideringsnivå, som tillsammans med ersättningen från Försäkringskassan ger Dig ca 105-108 % av Din lön efter 90 dagars sjukskrivning, varför Du totalt kan ha en högre ersättning vid sjukdom än om Du jobbar. Förklaringen till detta är att Du som företagare ofta tar lägre än marknadsmässig lön och istället tar utdelning om det går bra. Vid sjukskrivning kan Du förväntas göra en lägre vinst och därmed tvingas avstå vinst, vilket då kompenseras av den större ersättningen från sjukförsäkringen.

Ersättning för invaliditet

Skulle du bli invalidiserad av en sjukdom eller ett olycksfall kan du få ersättning. Den ersättningen syftar till att ersätta dig för att göra förändringar i livet för att anpassa ditt liv till den invaliditet du har råkat ut för.

Man skiljer mellan förvärvsmässig (ekonomisk) och medicinsk invaliditet. Medicinsk invaliditet är minskningen av din kroppsliga förmåga, medan förvärvsmässig invaliditet innebär att du får problem att jobba och syftar till att i kompensera för en del av din uteblivna framtida arbetsinkomst. Om båda invaliditetsformerna omfattas i en försäkring, är det oftast bara den som betalar mest av dem som betalar ut.

Försäkring vid Arbetsskada

Många har en försäkring som heter TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) via sin arbetsgivare. Den ingår automatiskt om företaget har försäkringsavtal via FORA, vilket oftast är fallet om kollektivavtal finns, men som många icke kollektivavtalade företag också har. Denna försäkring gäller för både arbetare, företagare och tjänstemän, och kan betala ut ersättning vid invaliditet som uppkommit i arbetet eller på väg dit eller hem. Även andra företagsbetalda olycksfallsförsäkringar förekommer.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

För att nå ersättning för invaliditet kan det vara klokt att teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring, då både sjukdom och olycksfall är vanliga orsaker till invaliditet (bestående nedsättning av kroppslig funktion eller arbetsförmåga). Dessa ger även ersättning vid ärr och kostnadsersättningar i samband med olycksfall.

Olycksfallsförsäkring

En ren olycksfallsförsäkring ersätter dig endast för en del av de invaliditeter som en sjuk- och olycksfallsförsäkring ersätter, nämligen enbart om invaliditeten beror på ett olycksfall (plötslig, yttre händelse).

Hjälp dig själv mot vårdgarantin

Den här artikeln visar hur Du kan göra dig mindre beroende av den svenska vårdgarantin.


Vårdgarantin i Sverige

En för landet gemensam vårdgaranti infördes den 1 november 2005.

Den innebär i korthet att1:

 • Primärvården ska erbjuda hjälp, antingen per telefon eller via besök, samma dag som patienten tar kontakt. Inom 3 dagar ska medicinsk bedömning ha getts av läkare eller legitimerad vårdpersonal inom primärvården.
 • Tid ska erbjudas hos den specialiserade vården inom 90 dagar från remiss.
 • Behandling (ex.vis operation) ska därefter erbjudas inom 90 dagar.

Vårdköer

I oktober 2020 gäller följande väntetider i vården2.

92 % fick en primärvårdskontakt samma dag de sökte.

79 % fick medicinsk bedömning inom 3 dagar.

78 % fick specialistvårdstid inom 90 dagar.

62 % fick därefter operation / åtgärd inom 90 dagar.

Det är alltså lätt att inse att vården är under tryck, men det beror inte bara på pandemin, utan siffrorna har sett liknande ut under många år. Vårdgarantin uppnås alltså i en majoritet av fallen men för sällan, särskilt gällande fall som kräver specialistvård eller ytterligare behandling.

Så, hur löser Du problemet?


Olika sorters sjukvårdsförsäkringar

En lösning för dig som individ är att teckna en sjukvårdsförsäkring.

En ordinarie Sjukvårdsförsäkring ger Dig i normalfallet vård i Sverige, och gäller för de allra flesta sjukdomstillstånd. Den fungerar så att du tar kontakt med försäkringsbolaget som första kontakt, dvs när du vill uppsöka vården. Vissa sjukvårdsförsäkringar kan man bara utnyttja efter att ha fått en remiss från den offentliga vården, men remiss behövs inte i de som erbjuds av oss.

En annan typ av sjukvårdsförsäkring, Global Specialistvård, ger vård utomlands, vid särskilt allvarliga diagnoser. Det innebär att du får din diagnos i den svenska vården. Är diagnosen en av de vanliga, men allvarliga, diagnoser (ex.vis cancer) som omfattas av försäkringen så får du behandlingen på ett sjukhus som är världsledande inom vård av patienter med just din specifika diagnos.


Vad ska man teckna?

En ordinarie Sjukvårdsförsäkring är en bra försäkring att ha som grund. Vi har i tidigare inlägg varit inne på fördelen med att teckna en försäkring med högre självrisk, nämligen att priset blir så mycket lägre för försäkringen. Ofta kan man behålla dessa till pensionsålder (vår gäller till 70 års ålder) alternativt blir de mycket dyra vid hög ålder.

Försäkringen Global Specialistvård är ett komplement eller en ersättning för dig som verkligen vill ge dig själv de bästa möjliga förutsättningarna att överleva en allvarlig diagnos, där flera av de klassiska västerländska dödsorsakerna ingår. Den här försäkringen kan behållas ända till 85 års ålder så länge den tecknas innan 65 års ålder. Dessutom till ett mycket bra pris.

Läs mer och ha möjlighet att teckna försäkringarna här.

1 https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/ansvar-och-regelverk/patientens-rattsliga-stallning/nationella-vardgarantin/

2 https://www.vantetider.se/Kontaktkort/Sveriges

MER LIVFÖRSÄKRING UTAN KRÅNGEL

Varför ska du teckna livförsäkring?

Teckna en livförsäkring (eller med ett annat ord – dödsfallsförsäkring) för att skydda ekonomin för dina nära och kära, i händelse av att du dör.

Hur fungerar en livförsäkring & hur stor ska den vara?

En livförsäkring betalar ut en summa pengar till efterlevande. En bra tumregel kan vara att välja ett skydd på halva bolånet plus 250.000 – 500.000 kr per hemmavarande barn, ju yngre barn desto större livförsäkring. Lägg till mer om din partner tjänar mindre än du.

Vill du räkna på ditt pris (som är beroende av din ålder) och teckna försäkring utan hälsodeklaration och via mobilt bank-ID så klicka här.

Mer livförsäkring utan hälsodeklaration

Idag är det lättare att teckna livförsäkring än tidigare, eftersom det kan göras via nätet och utan att fylla i hälsodeklaration. Tecknar du utan hälsodeklaration måste du dock oftast intyga att du är fullt arbetsför.

Hos oss på Försäkring För Alla tecknas alla försäkringar mot full arbetsförhet, och du kan teckna upp till 27 basbelopp [EDIT 210202: idag max 12 basbelopp (ca 570.000 kr 2021)] livförsäkring utan hälsodeklaration genom att kombinera våra två livförsäkringar från IF respektive Euro Accident [EDIT 210202: IF har utgått ur vårt sortiment]. Båda betalar givetvis ut om du skulle avlida, dessutom utan att efterlevande behöver hålla reda på att försäkringarna finns.

Se pris och teckna här.

Förkovra dig lite mer inom livförsäkring i vår korta guide.

Läs mer om skillnaden mellan en livförsäkring och ett låneskydd här.

Strokedagen – vi inkluderar stroke i vår olycksfallsförsäkring

För oss på Försäkring För Alla är stroke ett bra exempel på en allvarlig olycka. Men det tycker inte alla. Till exempel ersätts inte strokedrabbade genom en vanlig olycksfallsförsäkring.

 • Därför har vi valt att omfatta även några inifrån kommande diagnoser i vår olycksfallsförsäkring genom Euro Accident. Till exempel stroke. Till exempel hjärtinfarkt.

Teckna vår olycksfallsförsäkring här.

FÖRSÄKRA FAMILJEN – vilka personförsäkringar behövs?

Beroende på familjesituation är vissa försäkringar viktigare än andra. Leta upp din familjesituation nedan för en kort sammanfattning av vilka personförsäkringar som kan passa dig. Notera att det inte är 100 % säkert att informationen passar in på dig utan den visar snarare hur de flesta familjer i respektive kategori har det idag. Har du specifika frågor om din situation så kontakta oss.

ENSAMSTÅENDE UTAN BARN

young-woman-1745173_1280 (2)
ENSAMSTÅENDE UTAN BARN

Sjuk- och Olycksfallsförsäkring: För dig är det framför allt en sjuk- och olycksfallsförsäkring som kan vara aktuell. Har du jobb så har du sannolikt en ren olycksfallsförsäkring därigenom, men den gäller oftast endast under arbetstid och till och från jobbet. Den vanligaste storleken på en sjuk– och olycksfallsförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 365 000 kr 2018). Läs gärna mer om en ren olycksfallsförsäkring (som inte innehåller ersättning för sjukdom) i vår försäkringsskola.

Se pris här och, om du önskar, teckna försäkring på några minuter.

ENSAMSTÅENDE MED BARN

father-656734_1280 (2)
ENSAMSTÅENDE MED BARN

Sjuk- och Olycksfallsförsäkring: För dig är det framför allt en sjuk- och olycksfallsförsäkring som kan vara aktuell. Har du jobb så har du sannolikt en ren olycksfallsförsäkring därigenom, men den gäller oftast endast under arbetstid och till och från jobbet. Den vanligaste storleken på en sjuk– och olycksfallsförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 365 000 kr 2018). Läs gärna mer om en ren olycksfallsförsäkring (som inte innehåller ersättning för sjukdom) i vår försäkringsskola.

Barnförsäkring: Majoriteten av alla barnfamiljer har en barnförsäkring. Den ger ersättning till barnet om det skulle blir invalidiserat eller om familjen har utlägg på grund av en skada eller sjukdom. Hos oss på Försäkring För Alla kan du välja enbarnsförsäkring eller flerbarnsförsäkring. Den vanligaste storleken på en barnförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 365 000 kr 2018). Läs gärna mer om barnförsäkring i vår försäkringsskola.

Se pris här och, om du önskar, teckna försäkring på några minuter.


GIFT ELLER SAMBO UTAN BARN

gift-utan-barn.jpg
GIFT ELLER SAMBO UTAN BARN

Sjuk- och Olycksfallsförsäkring: För dig är det framför allt en sjuk- och olycksfallsförsäkring som kan vara aktuell. Har du jobb så har du sannolikt en ren olycksfallsförsäkring därigenom, men den gäller oftast endast under arbetstid och till och från jobbet. Den vanligaste storleken på en sjuk– och olycksfallsförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 365 000 kr 2018). Läs gärna mer om en ren olycksfallsförsäkring (som inte innehåller ersättning för sjukdom) i vår försäkringsskola.

Livförsäkring: Det som även är aktuellt här är en livförsäkring som ger ersättning till make/maka eller sambo ifall du går bort. Tanken med en livförsäkring är att täcka upp för den inkomst som du stod för när du var i livet alternativt för att sänka levnadskostnaderna för familjen. I familjer där det finns minderåriga barn och/eller stora lån är det extra lämpligt med livförsäkring. Läs gärna mer om livförsäkring i vår försäkringsskola.

Se pris här och, om du önskar, teckna försäkring på några minuter.

GIFT ELLER SAMBO MED BARN

family-3043408_1280 (2)
GIFT ELLER SAMBO MED BARN

Sjuk- och Olycksfallsförsäkring: För dig är det framför allt en sjuk- och olycksfallsförsäkring som kan vara aktuell. Har du jobb så har du sannolikt en ren olycksfallsförsäkring därigenom, men den gäller oftast endast under arbetstid och till och från jobbet. Den vanligaste storleken på en sjuk– och olycksfallsförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 365 000 kr 2018). Läs gärna mer om en ren olycksfallsförsäkring (som inte innehåller ersättning för sjukdom) i vår försäkringsskola.

Livförsäkring: Det som även kan vara aktuellt här är en livförsäkring som ger ersättning till make/maka eller sambo ifall du går bort. Tanken med en livförsäkring är att täcka upp för den inkomst som du stod för när du var i livet alternativt för att sänka levnadskostnaderna för familjen. I familjer där det finns minderåriga barn och/eller stora lån är det extra lämpligt med livförsäkring. Läs gärna mer om livförsäkring i vår försäkringsskola.

Barnförsäkring: Majoriteten av alla barnfamiljer har en barnförsäkring. Den ger ersättning till barnet om det skulle blir invalidiserat eller om familjen har utlägg på grund av en skada eller sjukdom. Hos oss på Försäkring För Alla kan du välja enbarnsförsäkring eller flerbarnsförsäkring. Den vanligaste storleken på en barnförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 365 000 kr 2018). Läs gärna mer om barnförsäkring i vår försäkringsskola.

Se pris här och, om du önskar, teckna försäkring på några minuter.

EN KORT GUIDE OM SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

Varför sjukvårdsförsäkring?

Teckna en sjukvårdsförsäkring för att få ett friskare och gladare liv.

Att bli sjuk eller få andra kroppsliga begränsningar påverkar livet på oerhört många sätt, inte minst mentalt. Kanske kan du inte längre:

• lägga samma energi på familjen eller jobbet,
• träna eller
• hålla humöret uppe.

En sjukvårdsförsäkring snabbar på processen att bli frisk igen genom mycket snabb specialistvård. Den gör att du inte behöver fundera över om du ska orka dra ditt problem hela den långa vägen genom den offentliga sjukvården.

Hur fungerar en sjukvårdsförsäkring?

Du som får problem och har en sjukvårdsförsäkring följer följande steg:

1. Ring numret till försäkringens sjukvårdsrådgivning (alternativt registrera ditt ärende online).

2. Förklara ditt problem för sjuksköterskan i andra änden.

3. Du blir anvisad en tid till specialistläkare när det passar dig, normalt maximalt 7 dagar fram i tiden.

4. Nu äger försäkringsbolaget ärendet och kommer att driva på för att du blir botad/frisk så fort som möjligt. Vid behov opereras du, normalt inom 21 dagar från beslut.

I många fall täcker en sjukvårdsförsäkring också kostnader för offentligvård i form av ex.vis patientavgifter på vårdcentraler och receptbelagda läkemedel upp till högkostnadsskyddet. Vissa sjukvårdsförsäkringar innehåller också självriskfri onlinesjukvård.

Notera att en sjukvårdsförsäkring inte används för akutvård utan för planerad vård. Vid akuta skador ringer du 112 eller åker till akuten.

Vem bör överväga sjukvårdsförsäkring?

Sjukvårdsförsäkring bör övervägas av dig som inte har råd, tid eller lust att vänta länge (upp till ett halvår) på att bli behandlad i den offentliga vården (se skillnaden i behandlingstid mellan sjukvårdsförsäkring och offentligvården här).

Sjukvårdsförsäkring har i regel mycket hög kundnöjdhet, oavsett försäkringsbolag.

Vill du räkna på ditt pris så klicka här.

EN KORT GUIDE OM OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGAR

Varför olycksfallsförsäkring?

Teckna en olycksfallsförsäkring för att skydda din ekonomi, i händelse av ett allvarligt olycksfall.

Att bli invalid efter en olycka kan påverka livet på många sätt, inte minst ekonomiskt. Kanske tvingas du:

 • byta jobb
 • gå ned i arbetstid eller
 • handikappanpassa hemmet.

Det gör att pengarna från en olycksfallsförsäkring blir ett välkommet tillskott.

Hur fungerar en olycksfallsförsäkring?

Invaliditetsersättningen är den i särklass viktigaste parametern i olycksfallsförsäkringar.

 • Om du får bestående kroppsliga problem (medicinsk invaliditet) efter en olycka betalas en summa pengar ut till de efterlevande.
 • I många olycksfallsförsäkringar ingår också ekonomisk invaliditet, vilket innebär att du får ersättning om du permanent får svårt att arbeta, alltså problem att försörja dig.

Ersättningen som betalas ut baseras på vald storlek på försäkringen multiplicerat med grad av invaliditet, vilken kan variera från 1 % – 100 %.

 • Ersättningar som sveda och värk samt ersättningar för utlägg i samband med olycksfallet ingår i många fall också i olycksfallsförsäkringen.

Har du flera olycksfallsförsäkringar betalar var och en ut invaliditetsersättning, medan ersättning för ex.vis utlägg bara ersätts av en av försäkringarna.

Vem bör överväga olycksfallsförsäkring?

Olycksfallsförsäkring är ett relativt billigt skydd, som de flesta människor bör överväga, möjligen med undantag för förmögna personer.

Vilket belopp ska jag välja?

En vanlig storlek på olycksfallsförsäkring är 30 basbelopp, vilket motsvarar ca 1.428.000 kronor (gäller för 2021). Det innebär att du vid en fullständig invaliditet får 1,43 mkr och vid exempelvis en 50 %-ig invaliditet får drygt 710.000 kr. De flesta olycksfallsförsäkringar innehåller dock åldersavtrappning, vilket innebär att storleken minskar med åldern. Vill du kompensera för det kan du teckna en större olycksfallsförsäkring, i många försäkringsbolag upp till 50 basbelopp.

Vill du räkna på ditt pris så klicka här.

EN KORT GUIDE OM LIVFÖRSÄKRING

Varför livförsäkring?

Teckna en livförsäkring för att skydda ekonomin för dina nära och kära, i händelse av att du dör.

Om du dör så försvinner en lön i din familj, vilket kan leda till att den kvarvarande familjen måste sänka sin livskvalitet.

Det kan innebära att din partner, för att få ekonomin att gå ihop:

 • tvingas flytta ut ur huset eller lägenheten, eller kanske
 • måste jobba mer än tidigare

Normalt sett vill man snarare i ett sådant läge gå ned i arbetstid för att hinna ta hand om allt det praktiska själv, då partnern inte längre kan bidra.

Hur fungerar en livförsäkring?

Om du avlider och har en livförsäkring betalas en summa pengar ut till de efterlevande. Efterlevande kan vara make/maka/sambo, barn eller någon annan som har ett behov av pengar när den försäkrade dör. I en livförsäkring kan du fritt välja vem som ska få pengarna. Har du flera livförsäkringar betalar var och en ut enligt avtalet. Försäkringsbolaget får oftast informationen utan att efterlevande behöver meddela försäkringsbolaget.

Vem bör överväga livförsäkring?

 1. Om din inkomst är större än din partners och ni har gemensamma kostnader som din partner själv behöver stå för om du avlider, bör du överväga livförsäkring.
 2. Har du och din partner gemensamma barn bör du överväga livförsäkring. Barn kostar alltid att uppfostra, och en inkomst räcker sämre än två.
 3. Har du egna barn (särkullbarn) så har de omgående rätt till sin andel av din kvarlåtenskap, vilket kan få stora ekonomiska konsekvenser för din partner. Stämmer detta in på dig bör du överväga livförsäkring.
 4. Är du sambo (oavsett med eller utan barn) och äger ditt boende tillsammans med sambon, bör du överväga livförsäkring. Sambor ärver nämligen inte varandra, samtidigt som båda i normalfallet är solidariskt ansvariga för att betala lånet. Sambon förlorar med andra ord halva boendet om du avlider, men har kvar hela lånet.

Vilket belopp ska jag välja?

Ett generellt tips brukar vara att ha en livförsäkring som motsvarar halva lånet och mellan 250 000 kr och 500 000 kr per barn. Är din inkomst den huvudsakliga i familjen bör du välja en större summa.

Vill du räkna på ditt pris så klicka här.

VÅRD 7 GÅNGER FORTARE

Vid slutet av 2019 hade drygt 681 000 personer en privat sjukvårdsförsäkring. Det är en ökning med ca 3 procent, jämfört med samma period 2018 (svenskforsakring.se).

Så här fungerar en sjukvårdsförsäkring i korthet:

 • Försäkringen ger den försäkrade sjukvårdsrådgivning och vård snabbt. Den ger trygghet och stöd om du blir sjuk.
 • Sjukvårdsrådgivning, vård och behandling utförs i privat regi.

För att ge en jämförelse mellan en sjukvårdsförsäkring kontra offentlig vård ser det ut såhär:

Sjukvårdsförsäkring Försäkring För Alla

 1. Sjukvårdsrådgivning
 2. Specialist inom 7 arbetsdagar
 3. Operation eller annan behandling inom 14 arbetsdagar efter beslut

Offentlig vård (Enligt förordning (2010:349) om vårdgaranti)

 1. Sjukvårdsrådgivning
 2. Allmänläkare inom 7 dagar
 3. Specialist inom 90 dagar
 4. Operation/åtgärd inom 90 dagar efter beslut

I offentlig vård tar det alltså upp till 7 gånger så lång tid som om du hade haft en sjukvårdsförsäkring. Det betyder att det kan ta över ett halvår som du kan få gå obehandlad inom den offentliga vården. Det är inte heller ovanligt att offentligvården inte uppfyller vårdgarantin (vantetider.se).

Det som kan vara värt att tänka på är inte bara tiden du får vänta på operation eller åtgärd utan den försämrade livskvalitet och bortfall av inkomst det skapar. Så att ha en sjukvårdsförsäkring kan både ge ett bättre liv och spara pengar.

Men vem kan teckna en sjukvårdsförsäkring? De flesta försäkringsbolag kräver att du svarar på en hel del hälsorelaterade frågor för att du ska få en sjukvårdsförsäkring och då kan det vara svårt att få försäkringen beviljad. Idag finns alternativ som kan ge dig det skydd du önskar. Vår sjukvårdsförsäkring tecknas mot fullt arbetsförhet* vilket gör att många flera kan teckna den.

Vill du räkna på ditt pris så klicka här.

*Är du fullt arbetsför? Ja, under förutsättning att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses