FÖRSÄKRING UTAN HÄLSODEKLARATION

Alla våra försäkringar tecknas utan hälsodeklaration.

Syftet med en hälsodeklaration när du tecknar en försäkring är att försäkringsbolaget skall kunna göra en bedömning om vilken risk det innebär att ha dig försäkrad. Baksidan är att du på grund av ”fel svar” i hälsodeklarationen kan bli nekad försäkring eller få undantag för vissa skador/kroppsdelar. Har du en diagnos eller ett tidigare sjukdomsfall eller bara hög BMI (men under kontroll) ser vi då och då fall där kunder av vissa försäkringsbolag ibland ”för säkerhets skull” nekas försäkring – trots att du enligt läkares bedömning inte medför en ökad risk för försäkringsbolaget.

Detta tycker vi på Försäkring För Alla är orättvist och rent felaktigt. Tecknar du en försäkring genom oss behöver du därför inte fylla i någon hälsodeklaration, utan det räcker med att du är fullt arbetsför*. Efter att du har ansökt kan du därför aldrig bli nekad en försäkring, däremot gäller ibland generella undantag för pågående skador eller sjukdomar. Se mer under respektive försäkring.

För att se ditt pris klicka här (edit 230111/möjlighet att nyteckna försäkring genom oss har upphört).

*Är du fullt arbetsför? Ja, under förutsättning att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.