5 ENKLA TIPS OM DU SKA TECKNA EN OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

När en olycksfallsförsäkring ska tecknas finns det några saker som kan vara värda att tänka på. Nedan följer 5 enkla frågeställningar som kan hjälpa vid planering och val av olycksfallsförsäkring:

1. Vem behöver en olycksfallsförsäkring?

En olycksfallsförsäkring tecknas för att livet kan bli dyrare om ett olycksfall inträffar. De flesta har redan en försäkring via jobbet men den är oftast mycket begränsad och i regel täcker den tiden på arbetsplatsen samt till och från jobbet. Olyckor händer oftare på fritiden därför bör man fundera på att försäkra upp sig även utanför jobbet.

2. Hur fungerar en olycksfallsförsäkring?

En olycksfallsförsäkring ger ekonomisk ersättning om den försäkrade råkar ut för ett olycksfall. Försäkringen innehåller framför allt två delar: Ekonomisk invaliditet och Medicinsk invaliditet. Med ekonomisk invaliditet menas förlorad framtida arbetsförmåga på grund av olycksfall som gör att du inte kan jobba i samma utsträckning som innan. Tyvärr har flera större fackföreningar förhandlat bort detta i olycksfallsförsäkringen de erbjuder sina medlemmar. Medicinsk invaliditet innebär att om du får en bestående skada till följd av en olycka vilket kan ge ersättning utifrån storleken på skadan(se vidare förklaring under punkt 3). De flesta olycksfallsförsäkringar täcker även utgifter i form av kostnader för sjukhusvistelse, medicin, tandskadekostnader och resekostnader orsakade av ett olycksfall.

3. Vilket belopp ska jag teckna?

Vilket belopp någon bör välja är en svår fråga men här är några saker att fundera kring. Vid tecknandet beslutas ett visst försäkringsbelopp som kan vara skrivet i kronor eller prisbasbelopp(ett prisbasbelopp 2017 är 44 800 kr). När skadan bedöms så utbetalas en viss procent av försäkringsbeloppet. Ett exempel: Är försäkringsbeloppet på medicinsk invaliditet på 1 000 000 kr och den bestående skadan bedöms till 10 % utbetalas 100 000 kr. Det vanligaste försäkringsbeloppet att teckna är mellan 30-40 prisbasbelopp alltså 1 428 000-1 904 000 kr (år 2021).

4. Vad kostar en olycksfallsförsäkring?

Priset på en olycksfallsförsäkring påverkas beroende på vilket försäkringsbelopp du väljer. Klicka här för att få se ditt pris (edit 230111/möjlighet att nyteckna försäkring genom oss har upphört).

5. Kan jag teckna en försäkring om jag är eller har varit sjuk?

De flesta försäkringsbolag kräver svar på flera hälsorelaterade frågor innan en olycksfallsförsäkring kan tecknas och då kan det vara svårt att få försäkringen. Idag finns alternativ som kan ge det skydd som behövs. Vår olycksfallsförsäkring tecknas mot full arbetsförhet* vilket gör att många fler kan teckna den.

Vill du räkna på ditt pris så klicka här (edit 230111/möjlighet att nyteckna försäkring genom oss har upphört).

Observera att ovan tips är generella och inte med säkerhet stämmer in på dig.

*Är du fullt arbetsför? Ja, under förutsättning att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.